28.10.2017

Jara cuciwy nerw pritomnych trjecheny

Mitgliederversammlung2Der neu gewählte Vorstand

 Do noweho predsydstwa Hornjolužiskeho zwjazka Carity slušeja wospjet Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška, Andreas Johne ze Žitawy a Šerachowski farar Martin Prause. Nowy clon je
Michael Böhmer, kiž be pred nešto casom swoju funkciju jako Budyski financny mešcanosta zložil. Netko chce swoje mocy na dobro Carity zasadzec. Wuzwoleni buchu sobotu, 28. oktobra, na hlownej
zhromadziznje, kotraž wotme so w Kamjenskim Dze cacym domje swjateho Bjarnata.
Kaž preco zahaji so wo na ze zhromadnym modlenjom. Manuela Pöpelowa poda nazornu rozprawu wo skutkowanju towarstwa w zašlym lece. Jara wažna be za wšitkich informacija, zo móže Caritas
swojim sobudzelacerjam zaso polnu mzdu placic. Woni bechu so mjenujcy dobro wólnje polneje mzdy wzdali, zo njeby wjednistwo špatneho financneho etata dla nekotrym sobudzelacerjam wupowedzic
trjebalo. Mjeztym je so towarstwo z dolha wudrapalo.
Na zhromadziznje predstaji so nam zdobom nowy jednacel Hornjolužiskeho zwjazka Carity Andreas Ošika, do toho pristajeny w dzelarni klóštra Marijineje hwezdy. Po wólbach poreca Matthias Mader,
dolholetny dušepastyr w chorowni Drježdzanach-Klotzschi. Netko pak je pristajeny w Drježdzanskim biskopskim ordinariace. Jeho nadawk je, koordinowac prócowanja we wobluku tak mjenowaneho
dopóznawanskeho procesa, kiž be biskop Heiner Koch leta 2015 nastorcil. Tutón proces ma sobu k tomu do pomhac, zo bychu so wosadni wedomišo z weru za berali a so preco bóle tež za ludzi
zwonka cyrkwje zamolwici culi. Referent poda k tomu wšelke swoje dožiwjenja a dopóznaca. Prichodnje ma w našim biskopstwje jenož hišce 33 wosadow eksistowac.
K tomu hišce naše serbske wosady. Kak melo to potom pola nas byc, k tomu maja naše wosady hac do leta 2025 namjet nadzelac.
Po swojim prednošku po skici Matthias Mader pritomnym priležnosc k diskusiji. Tak praji so tam mjez druhim, zo so dobrowólnym pomocnikam we wo sadnym žiwjenju preco wjace nadawkow nabremjeni,
a to preco samsnym, kotriž su potom prosce preceženi. Druha naležnosc be, kotraž be wo prawdze z hlubokeje zamolwitosce prišla: Što za 25 let po tutej cylej planowanej strukturnej zmenje w našich
wosadach hišce zwostanje? Cyrkej so mjenujcy ze swojimi reformami bóle sama wo sebje stara a zabywa na problem swojich weriwych. Škoda, zo casoweho cišca dla diskusiju jednorje skóncichu.
Jara cuciwy nerw pri tomnych bu wšak trjecheny. Hac zmeje Matthias Mader priležnosc a zmužitosc, tute argumentty zamolwitemu gremijej prednjesc, wšak nje wemy.
Zhromadzizna skónci so z mešniskim požohnowanjom a zhromadnym pacerjom Knjezowym. Pritomnym poskicichu po zhromadziznje hišce, sej dzecacy dom bliže wobhladac. Terezija Kubašec